ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ބައްދަލުކުރުން | Nolhivaranfaru Council
?>

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ބައްދަލުކުރުން

president solih meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


?>