ރަސްމީ ކުނި ކޮށި ސާފުކުރަން ފެށުން.

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނަންތާލުމަށް ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނިކޮށްޓާއި ކުނި ކޮށްޓަށް ދިމުމަށް އޮންނަ މަގު ސާފުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ގައި ސާފުކުރުމަށްފެޓި މިމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ އެމްޓީސީސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވަނީ އައި.އެސް.އެފް އާއި ހަވާލުކޮށްއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *