ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކޫޑިކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި އެމްއައިއެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ދެމެދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް

Read more

ޤަބުރުސްތާން ސާފުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި، ޤަބުރުސްތާނު ހަރިންމަ ތެރެ ސާފުކުރުމަށް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ބަނޑުގާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ނޮޅިވަރަންފަރުކައުންސިލްގެ

Read more

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަތުން

ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓިމްވަނީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ކައުންސިލާ އެކު

Read more

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އިޤްރާރުވުމުގެ ދަރުބާރު ބޭވުން

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އިޤްރާރުވުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފިއެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

Read more

ހދ. އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހޯސްޓްކޮށް، 2021 މާރިޗް 12 އިން 28 އަށް، ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ހދ.އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުން

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ދެ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވަނި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

Read more

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުން ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޗައިނާ މީހުން އަޅާފައިވާ ގެތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި، ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެންވަދެ، ގޭގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށާއި އަގު ބޮޑެތި މުދަށް ލިބެމުންދާ

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް, 1 އޮގަސްޓްގައި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި، ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި

Read more

މަލްޓި މީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގުނު ސެޓްފިކޭޓް ތިނެއް މަލްޓް މީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިން

Read more
Page 1 of 41234