ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް ޤްރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީއްޖާ ފާޅުކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް ޤްރުއާން މުބާރާތް 1443 ގެ ނަތީއްޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދެ ގޮފި ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 6 އުމުރު ފުރައަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

Read more

ތުޤާބިންތި ފައިސަލް ޢަބްދުއްރަޝީދު، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުން ވަނައެއް ޙާޞިލްކުރުން

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ 9 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާއިން ދެވަނަ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ރީޝަމް، ތުޤާ ބިންތި ފައިސަލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހޯދައިފިއެވެ. ތުޤާ ބައިވެރިވެފައިވަނީ

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރު ސަހަރާ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ސަހަރާ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބީސެވަން ގްރޫޕާއެކު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ 06 މާރޗު 2022 ވަނަ ދުވަހު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރު ބިނާވެށި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

2015 ވަނައަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން އަލުން ސާރވޭކޮށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު، ބިނާވެށި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ރިޔަން ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Read more

ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮއްފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި އެމްއައިއެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ދެމެދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް

Read more

ޤަބުރުސްތާން ސާފުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި، ޤަބުރުސްތާނު ހަރިންމަ ތެރެ ސާފުކުރުމަށް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ބަނޑުގާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ނޮޅިވަރަންފަރުކައުންސިލްގެ

Read more

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަތުން

ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓިމްވަނީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ކައުންސިލާ އެކު

Read more

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އިޤްރާރުވުމުގެ ދަރުބާރު ބޭވުން

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އިޤްރާރުވުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފިއެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

Read more

ހދ. އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހޯސްޓްކޮށް، 2021 މާރިޗް 12 އިން 28 އަށް، ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ހދ.އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ

Read more
Page 1 of 41234