ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރުގެ ރައީސަކަށް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ނައިބުރައީސަކަށް އަޙްމަދު ވަޙީދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

03 ޖޫން 2019 އިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އަދި ނައިބުރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަޙީދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަތުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިތްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނުރަސްމީ ދަތުރުފެޅެއްގައި މިއަދު 10:45 ގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަންފިއެވެ. ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ

Read more

ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019 ގެ ނަތީއްޖާ ފާޅުކޮށްފި.

ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ޢާއްމުންގެ މެދުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށާއި ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ވަނީ

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި އެވެ. 4 ޑިސެމްބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ނޮޅިވަރަންފަރު

Read more

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނަރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަތުން

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލަށް ފަންސާސް އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އާއި އެ ސްކޫލުގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމަށް، ޗީފް އޮފް

Read more

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. 22 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ނޮޅިވަރަންފަރުގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި،

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރުގައި ދަތުރުހިޔާ އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރުގައި ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުހިޔާ އެޅުމަށް، ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި ކޮޅުދާލި ކާޕެންޓްރީ އެންޑް މެޓަލްސް ވޯކްސް އާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Read more

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރައީސަކަށް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް އަޙްމަދު ވަޙީދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

03 ޖޫން 2018 އިންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް މިހާރުވެސް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އަދި ނައިބުރައީސަކަށް މިހާރު

Read more
Page 2 of 41234