ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުން

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ދެ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވަނި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

Read more

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުން ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޗައިނާ މީހުން އަޅާފައިވާ ގެތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި، ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެންވަދެ، ގޭގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށާއި އަގު ބޮޑެތި މުދަށް ލިބެމުންދާ

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް, 1 އޮގަސްޓްގައި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި، ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި

Read more

މަލްޓި މީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގުނު ސެޓްފިކޭޓް ތިނެއް މަލްޓް މީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިން

Read more

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރުގެ ރައީސަކަށް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ނައިބުރައީސަކަށް އަޙްމަދު ވަޙީދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

03 ޖޫން 2019 އިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އަދި ނައިބުރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަޙީދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަތުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިތްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނުރަސްމީ ދަތުރުފެޅެއްގައި މިއަދު 10:45 ގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަންފިއެވެ. ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ

Read more

ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019 ގެ ނަތީއްޖާ ފާޅުކޮށްފި.

ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ޢާއްމުންގެ މެދުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށާއި ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ވަނީ

Read more
Page 2 of 41234