ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރުން.

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޤާއިމުކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ 9 މާރޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު

Read more

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރު 2010/7 ގެ 110 ވަނަ މާއްދާއިން ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދެ ވޮލީ ކޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދެ ވޮލީކޯޓް އެޅުމަށް ވާރިސް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. 29 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލު އިދާރާގައި

Read more

ނޮޅިވަރަނަފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންޗާޖް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެލެއްވި ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އޮތް

Read more

ރަސްމީ ކުނި ކޮށި ސާފުކުރަން ފެށުން.

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނަންތާލުމަށް ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނިކޮށްޓާއި ކުނި ކޮށްޓަށް ދިމުމަށް އޮންނަ މަގު ސާފުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު

Read more
Page 3 of 41234