ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި އެވެ. 4 ޑިސެމްބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ނޮޅިވަރަންފަރު

Read more

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނަރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަތުން

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލަށް ފަންސާސް އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އާއި އެ ސްކޫލުގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމަށް، ޗީފް އޮފް

Read more

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. 22 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ނޮޅިވަރަންފަރުގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި،

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރުގައި ދަތުރުހިޔާ އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރުގައި ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުހިޔާ އެޅުމަށް، ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި ކޮޅުދާލި ކާޕެންޓްރީ އެންޑް މެޓަލްސް ވޯކްސް އާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Read more

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރައީސަކަށް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް އަޙްމަދު ވަޙީދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

03 ޖޫން 2018 އިންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް މިހާރުވެސް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އަދި ނައިބުރައީސަކަށް މިހާރު

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރުން.

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޤާއިމުކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ 9 މާރޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު

Read more

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރު 2010/7 ގެ 110 ވަނަ މާއްދާއިން ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކުރާ

Read more

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދެ ވޮލީ ކޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދެ ވޮލީކޯޓް އެޅުމަށް ވާރިސް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. 29 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލު އިދާރާގައި

Read more

ނޮޅިވަރަނަފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންޗާޖް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެލެއްވި ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އޮތް

Read more
Page 3 of 41234