ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނަން: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަދީމް

މަޤާމު:  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހުވާކުރެއްވި ތާރީޚް:  17 މެއި 2021

ޒިންމާއާއި މަޝްއޫލިއްޔަތު:

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ: އިދާރީ ހިންގުން، ފައިނޭންސް އަދި ޓްއަރިޒަމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ ބާބުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު އަދާކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ރައްޔަތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި ރަށުގެ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ރައްޔަތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރައްޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެހޭ ކަންކަން ކުރުން. އަދި މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން


ނަން:  އަލްފާޟިލް އަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

މަޤާމު:  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

ހުވާކުރެއްވި ތާރީޚް:  17 މެއި 2021

ޒިންމާއާއި މަޝްއޫލިއްޔަތު:

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ: ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް، އާރޓްސް އެން ހެރިޓޭޖް

ރައްޔަތުންނަށް ދެވޭ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މިނޫނަސް ފޯރުކޮށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ސަރުކާރާއި ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކައުންސިލަށާއި ރައްޔަތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން

ރަށުގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމާއި އިމާރާތް ކުރުން އަދި ރަށުގެ ރަށްވެހިކަމާއި، ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަންކަން ސަރުކާރާއި ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ރައްޔަތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން


ނަން:  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަހީދު

މަޤާމު:  ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހުވާކުރެއްވި ތާރީޚް:  17 މެއި 2021

ޒިންމާއާއި މަޝްއޫލިއްޔަތު:

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ: އެޑިޔުކޭޝަން، ހޯމް އެފެއާޒް، ޑިފެންސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް

ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކަންކަމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމުގެ ކަންކަން އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމާއި އަދި މީޑިއާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުން ކުރުމާއި ރަށުގެ އެކިއެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމާއި އެކަން ކުރިއެރުއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން


ނަން: އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުޙައްމަދު

މަޤާމު:  ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހުވާކުރެއްވި ތާރީޚް:  17 މެއި 2021

ޒިންމާއާއި މަޝްއޫލިއްޔަތު:

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ: އިސްލާމިކް، ހެލްތް އަދި ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

ޕަބްލިކް ހެލްތު މަސައްކަތްތަކާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކަނިވެރި މައިންނަށާއި ދޮށީ އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް އަދި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ ސޯސަލް ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމާއި އަދި މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން

ދީނީ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދީނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ބާރުވެރި ކުރުމާއި ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަށް ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން


ނަން:  އަލްފާޟިލާ ޒަހީނާ ޢަބްދުﷲ

މަޤާމު:  ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހުވާކުރެއްވި ތާރީޚް:  17 މެއި 2021

ޒިންމާއާއި މަޝްއޫލިއްޔަތު:

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ: އިކޮނަމިކް، އެންވަޔަރަމެންޓް އަދި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރަށުގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން އަދި އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ސަރުކާރާއި ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކައުންސިލަށާއި ރައްޔަތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ރަށުގެ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ސަރުކާރާއި ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި މިއިދާރާގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ރައްޔަތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން.